facebook sitemap

Survey

Със следващите въпроси искаме да разберем доволни ли сте от административното обслужване в Община Челопеч. Ще Ви помолим да отговорите максимално честно на въпросите.

С настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за вида и качеството на предлаганите от Общината услуги. Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от административното обслужване в Община Челопеч.


Колко пъти посетихте Общинска администрация Челопеч през последния месец?


Николко
1-3
4-6
Повече

Каква административна услуга ползвахте?


Техническа
Гражданско състояние
Местни данъци и такси
Екология
Деловодство
друго моля посочете


С какъв служител от администрацията осигурихте контакт?


технически сътрудник
експерт
ръководно ниво

Къде се информирахте за условията за предоставяне на услуги от администрацията (необходими документи, срокове, цени)?


от интернет страницата на Общината
от информационните брошури в Центъра за услуги и информация на гражданите
от телефонен разговор със служител от администрацията
от служител в Центъра за услуги и информация на гражданите
друг източник на информация (моля уточнете)


Колко време чакахте, за да Ви обслужат?


Веднага
Между 5 и 10 минути
Между 10 и 30 минути
Друго, моля посочете


За колко време Ви обслужиха?


Веднага
Между 5 и 10 минути
Между 10 и 30 минути
Друго, моля посочете


Колко пъти посетихте общинската администрация, до като получихте желаната от Вас услуга / се реши проблема Ви?


Веднага
1 път
2 пъти
Повече, моля посочете


Бихте ли определили отношението на служителите към Вас по отношение на вежливост и уважение по скалата от 1 до 10?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Помогнаха ли Ви служителите при попълването и подаването на документите?


да
по-скоро да
по-скоро не
не
не мога да преценя

Бихте ли определили по скала от 1 до 10 качеството на информацията, която получихте за предоставяните услуги по отношение на:


яснота (лесно разбираема)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

точност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пълнота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сблъсквали ли сте се с корупционна проява от страна на служител от администрацията?


да, вече ми беше поискан подкуп
да, индиректно ми беше подсказано, че без “подарък” няма да ми бъде извършена нужната услуга
не ми беше поискан подкуп, защото подадените от мен документи бяха напълно изрядни
не, нямам такива впечатления
не мога да преценя

Бихте ли определили по скала от 1 до 10 качествата на обстановката, в която се обслужват гражданите по отношение на:


ориентиране в сградата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

работно време за прием на граждани

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

чистота и подреденост на приемната за граждани

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

обстановка, предразполагаща за свободен разговор между гражданин и служител

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Смятате ли, че платената от Вас такса е адекватна на услугата, която получихте?


да
по-скоро да
по-скоро не
не
не мога да отговоря

Имате ли на разположение компютър и интернет, чрез който да заявявате и получавате електронни услуги?


да
не

Бихте ли ползвали административни услуги по електронен път?


да
по-скоро да
по-скоро не
не
не мога да отговоря

За нас е много важно какви допълнителни предложения и препоръки бихте дали за подобряване на административното обслужване в Община Челопеч?
На колко години сте?


до 18
от 19 до 25
от 26 до 35
от 36 до 50
над 50

Какво завършено образование имате?


начално
основно
средно
висше
друго

Живеете ли на територията на Община Челопеч?


да
не

Вие ползвате административни услуги като:


физическо лице
юридическо лицеThe municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.