facebook карта на сайта

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕI. Заявяването на услуги по комплексно административно обслужване в община Челопеч се извършва по следния начин:
 

•         Център за административно обслужване в сградата на община Челопеч,
          пл. "Освобождение" №1, чрез писмено заявление, подадено лично или чрез                                  упълномощено лице;

•         Устно заявление;

•         По пощата с лицензиран пощенски оператор;

•         По електронен път, чрез Портала за заявяване на електронни услуги с електронен подпис;    
 •        Чрез системата за сигурно електронно връчване с достъп, чрез електронен подпис или ПИК на НАП/НОИ

 

II. Получаването на документ, резултат от услуга по Комплексно административно обслужване, се извършва по следния начин:

 

•         В Център за административно обслужване в сградата на община Челопеч,         
      пл. "Освобождение" №1 лично или чрез упълномощено лице;

•         По пощата с лицензиран пощенски оператор;

•         Чрез системата за сигурно електронно връчване с достъп, чрез електронен подпис или ПИК на НАП/НОИ


III. Начин на плащане за извършване на услугата:

1. На гише в звено за административно обслужване в брой;
2. Чрез системата за е-плащане /Портал за заявяване на електронни услуги/;
3. По Банков път;
4. Чрез ПОС терминал (само дължими местни данъци и такса битови отпадъци).

IBAN:
 BG52UNCR70008423609502
BIC: UNCRBGSF

„УниКредит Булбанк“  АД

Филиал Пирдоп


БУЛСТАТ: 000777223

Наименование на кодовете за вид плащане:

• Окончателен годишен (патентен) данък Код: 44 14 00
• Данък върху недвижимите имоти Код: 44 21 00
• Данък върху наследствата Код: 44 22 00
• Данък върху превозните средства Код: 44 23 00
• Такси за битови отпадъци Код: 44 24 00
• Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин Код: 44 25 00
• Приходи от наеми на имущество Код: 44 41 00
• Приходи от наеми на земя Код: 44 42 00
• Такси за технически услуги Код: 44 80 01
• Такси за административни услуги Код: 44 80 07
• Други общински такси Код: 44 80 90
• Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми Код: 44 51 00
• Други неданъчни приходи Код: 44 70 00


 

IV. Срокове за предоставяне на административните услуги  /ако не е определен друг с нормативен акт/ са както следва:

 

Нормална услуга – до 5дни

Бърза услуга – до 3 дни


 V. ПОРТАЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ  УСЛУГИ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

VI. СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ С ДОСТЪП, ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ИЛИ ПИК НА НАП/НОИ

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.