facebook карта на сайта

ИНФРАСТРУКТУРА

ВиК Съществуващата водоснабдителна система на с. Челопеч с дължина 21 км се захранва от повърхностни и подземни водоизточници, разположени в двата речни басейна непосредствено над селото. В западния басейн на р. Воздол са изградени двете най-стари речни водохващания - “Белишка” и “Илинденска”. Има изградени и баражни водохващания - “Воздол” и между р. Илинденска и баража. Водопроводната мрежа е стара и по-голямата част от тръбите е с изтекъл амортизационен срок. Качествата на водата не удовлетворяват напълно стандарта за питейна вода и подаването й към консуматорите би трябвало да става само след съответното пречистване. През 1995 г. е извършена експертна оценка на състоянието на водоснабдителната система на с. Челопеч. Препоръките са за намаляване на загубите на вода чрез реконструкция на уличната водопроводна мрежа с цел осигуряване на регулярно водоподаване, изграждане на изравнител за акумулиране на вода и компенсиране на сухите месеци и изграждане на пречиствателна станция за достигане на качество на водата съгласно изискванията на стандарта. В общината има изградена канализационна мрежа, но няма пречиствателни станции за отпадни води. Изградената канализационна мрежа в с. Челопеч обхваща 90% от домакинствата.

СЪОБЩЕНИЯ Съобщителната инфраструктура в общината е добре развита. Качеството на връзките е на сравнително добро ниво. На територията й съществува аналогова АТЦ с капацитет 1000 телефонни поста. От тях свободни са 378. В общината има 95% покритие на мобилните апарати на “Мобиком”, “Мобилтел” и “Вивател“. Има няколко доставчика на Интернет в района – Информационни системи Варна, “Ретел“ – кабелен оператор Пирдоп и “Скайнет“ - Ботевград.

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Територията на общината се поддържа от електроснабдителен район Пирдоп. Всички райони са електрифицирани. Уличното осветление е подменено с енергоспестяващо. Осигурени са средства за тъмните часове от денонощието.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.